A'vah Roberts 1A'vah Roberts 2A'vah Roberts MMArianna Arredondo mmAshley Reyna MMEmari Mitchell mmEMS TP 8x10Heaven Crawford 1Heaven Crawford 2Heaven Crawford MMKarina Avila 1Karina Avila 2Karina Avila mmLanna Paiz 1Lanna Paiz 2Lanna Paiz mmLeanna Torres  2Leanna Torres  mmLeanna Torres 1Makayla Cooper 1